Cở chữ: 05:36 PM,21/04/2017
TP Trà Vinh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa 1 năm 2017

Ngày 20/4, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP Trà Vinh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2017.Các học viên hoàn thành khóa học

     Qua thời gian học tập, đa số các học viên đã nêu cao tinh thần tự giác học tập, ý thức trách nhiệm của người đảng viên mới nên đạt kết quả cao trong kiểm tra cuối khoá. Kết quả, có 102/107 học viên đạt và được cấp giấy chứng nhận, có 6 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm 5%; loại khá: 61 đ/c, chiếm 59,8%; trung bình khá: 18 đ/c, chiếm 17,6%; trung bình: 17 đồng chí, chiếm 17%.Khoá học đã trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về phát huy sức mạnh dân tộc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về giáo dục đào tạo, văn hoá con người Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng ở cơ sở….đặc biệt là những định hướng cơ bản để các đồng chí phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng./.

 

 

Tin, ảnh: Lâm Huynh