Cở chữ: 12:42 PM,07/09/2017
Kết quả 03 năm thực hiện Luật tiếp công dân của thành phố Trà Vinh

    Tiếp công dân là điểm khởi đầu của công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, là một trong những khâu then chốt góp phần giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả nhằm mục đích an dân trong công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan hành chính.Nơi tiếp công dân tại UBND thành phố Trà Vinh

   

    Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, sau khi Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng thành phố  và Ủy ban nhân dân phường – xã tổ chức tốt công tác tiếp công dân, ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, có địa điểm tiếp công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho dân đến trình bày, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh… và phối hợp các cơ quan đoàn thể quần chúng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, công tác hòa giải và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị…
    Ba năm đã qua, tiếp công dân được 2.075 lượt với 2.132 người, trong đó Ủy ban nhân dân thành phố tiếp 371 lượt với 372 người, nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị là 2.075 vụ việc. Tổng số đơn nhận là 1.612 đơn, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 996 đơn, còn 416 đơn chuyển hoặc hướng dẫn đến các cơ quan có thẩm quyền. Kết quả đã giải quyết 983/988 đơn, đạt 99,49%.
    Đạt được kết quả trên là do Ủy ban nhân dân thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt Luật tiếp công dân. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai Luật tiếp công dân như: Quyết định thành lập Ban tiếp công dân thành phố Trà Vinh, ban hành quy chế hoạt động, nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời Ủy ban nhân dân thành phố quán triệt triển khai đến các ngành chức năng thành phố và Ủy ban nhân dân phường – xã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Trà Vinh./.


 

Tin, ảnh: Minh Thành

Tin liên quan

12345...