Tin chuyên ngành

Thực hiện Công văn số 3165/UBND - NC ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, kết hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh và những cuộc thanh tra, kiểm toán trước ngày 01/01/2017 nhưng chưa xử lý dứt điểm.


Tổng số người truy cập