Cở chữ: 06:52 PM,04/09/2018
Báo cáo thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

TBáo cáo thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước


Thực hiện Công văn số 3165/UBND - NC ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, kết hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh và những cuộc thanh tra, kiểm toán trước ngày 01/01/2017 nhưng chưa xử lý dứt điểm.


Để có số liệu tổng hợp và dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Thanh tra tỉnh yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp rà soát và báo cáo tình hình ban hành và thực hiện kết luận thanh tra của đơn vị mình ban hành, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước liên quan đến ngành, địa phương mình, cụ thể:


- Nội dung báo cáo: Theo đề cương và các biểu mẫu đính kèm. Được đăng tải trên trang tin điện tử của Thanh tra tỉnh - Mục Tin chuyên ngành.


- Hình thức và thời gian gửi báo cáo: Các đơn vị báo cáo theo nội dung nêu trên; Photo các kết luận thanh tra và các hồ sơ thực hiện kết luận thanh tra gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/9/2018, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ thanhtratinh@travinh.gov.vn.Thanh HậuĐề cương biểu mẫu xem tại đây
In bài
Các bài viết khác:
Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 [12/03/2019]
Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 [17/07/2018]
Đề cương báo cáo việc thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra [29/06/2018]
Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018 [02/06/2018]
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy [14/03/2018]
Thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm i quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ [11/01/2018]
Kết luận thanh tra việc thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải (cũ) nay là Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải trong việc quản lý và sử dụng đất đai [02/10/2017]
Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Công thương tỉnh Trà Vinh [26/09/2017]
Kết luận thanh tra toàn diện quá trình hoạt động của Sở Giáo dục tỉnh Trà Vinh [28/08/2017]
Đề nghị báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra [04/05/2017]
<<  <  1  2  >>  >>