Cở chữ: 08:16 AM,18/07/2018
Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018

TBáo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1211/VP-NC ngày 10/7/2018. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 theo tinh thần Công văn số 282/BDN ngày 04/7/2018 của Ban Dân nguyện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.


Để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018.
* Nội dung và thời kỳ lấy số liệu báo cáo:
- Nội dung: Theo đề cương (đính kèm), được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, mục Tin chuyên ngành.
- Thời kỳ lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/8/2018.
* Hình thức và thời gian gửi báo cáo: Các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản giấy về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 20/8/2018, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ thanhtratinh@travinh.gov.vn.

Thanh HậuĐề cương biểu mẫu xem tại đây
In bài
Các bài viết khác:
Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 [12/03/2019]
Báo cáo thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước [31/08/2018]
Đề cương báo cáo việc thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra [29/06/2018]
Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018 [02/06/2018]
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy [14/03/2018]
Thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm i quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ [11/01/2018]
Kết luận thanh tra việc thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải (cũ) nay là Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải trong việc quản lý và sử dụng đất đai [02/10/2017]
Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Công thương tỉnh Trà Vinh [26/09/2017]
Kết luận thanh tra toàn diện quá trình hoạt động của Sở Giáo dục tỉnh Trà Vinh [28/08/2017]
Đề nghị báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra [04/05/2017]
<<  <  1  2  >>  >>