Cở chữ: 08:25 AM,05/06/2018
Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018

TBáo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018


Thực hiện Công văn số 824/TTCP-TCCB ngày 29/5/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018.
Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chánh Thanh tra các Sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra, tính đến ngày 31/3/2018.
2. Tiến hành rà soát, đăng ký số lượng dự thi nâng ngạch thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp năm 2018 theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
3. Nội dung báo cáo: Theo biểu mẫu (đính kèm); được đăng tải trên Trang tin điện tử của Thanh tra tỉnh Trà Vinh.
4. Rà roát, lập thủ tục đề nghị cấp mới Thẻ Thanh tra đối với các trường hợp đã bổ nhiệm Thanh tra viên nhưng chưa được cấp Thẻ Thanh tra (theo Thông báo số 05/TB-TTr ngày 06/02/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc cấp mới, đổi và cấp lại Thẻ Thanh tra); đăng ký mua Sổ Nhật ký đoàn thanh tra sử dụng năm 2018.
5. Thời gian, hình thức gửi báo cáo: Trước ngày 12/6/2018, các đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp. Đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: thanhtratinh@travinh.gov.vn

Thanh HậuDanh sách biểu mẫu xem tại đây
In bài
Các bài viết khác:
Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 [12/03/2019]
Báo cáo thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước [31/08/2018]
Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 [17/07/2018]
Đề cương báo cáo việc thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra [29/06/2018]
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy [14/03/2018]
Thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm i quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ [11/01/2018]
Kết luận thanh tra việc thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải (cũ) nay là Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải trong việc quản lý và sử dụng đất đai [02/10/2017]
Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Công thương tỉnh Trà Vinh [26/09/2017]
Kết luận thanh tra toàn diện quá trình hoạt động của Sở Giáo dục tỉnh Trà Vinh [28/08/2017]
Đề nghị báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra [04/05/2017]
<<  <  1  2  >>  >>