Cở chữ: 04:49 PM,12/01/2018
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ công chức năm 2018

Ngày 29/12/2017, Thanh tra tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ công chức năm 2018 theo quy định tạiNghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông Phạm Khải Trung: Chánh Thanh tra tỉnh, ông Võ Văn Long: Chủ tịch CĐCS và ông Phạm Hoài Đông : Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; báo cáo việc thực hiện Nội quy, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công khai tài chính năm 2017 của đơn vị.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 23/11/2016, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức thanh tra trong tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra đảm bảo chi tiết nội dung, đối tượng, thời gian thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trình Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt theo quy định để làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Đạt được kết quả như sau:
1. Công tác thanh tra hành chính:- Đã triển khai và kết thúc 06/06 cuộc thanh tra theo kế hoạch, phát hiện 24/26 số đơn vị được thanh tra có vi phạm về kinh tế với số tiền 12.378,624 triệu đồng và 293.050 m2 đất. Kiến nghị xử lý, bao gồm: Về kinh tế: Kiến nghị thu hồi 2.693,464 triệu đồng (đã thu 2.431,860 triệu đồng, đạt 90,3%) và 293.050 m2 đất; kiến nghị khác 9.685,160 triệu đồng (trong đó: Kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 8.846,208 triệu đồng, thu hồi khắc phục tại đơn vị 3,135 triệu đồng, kiến nghị chủ đầu tư giảm trừ khi quyết toán hoàn thành các dự án với số tiền 838,948 triệu đồng). Đồng thời kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 12 tổ chức, 21 cá nhân; nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 tổ chức; kiểm điểm trách nhiệm 01 tổ chức, 11 cá nhân. Ngoài ra, còn thực hiện 01 Đoàn thanh tra lại và 01 Đoàn thanh tra đột xuất.
2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:Đã tiếp 120 lượt người; tiếp nhận 100 đơn; giải quyết 03/03 đơn thuộc thẩm quyền(khiếu nại 02 đơn, tố cáo 01 đơn). Tham mưu giải quyết 25 vụ việc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến hành triển khai và kết thúc 01/01 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 01 đơn vị. Qua kết luận thanh tra cho thấy cũng còn những hạn chế, yếu kém trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đoàn thanh tra đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm rút kinh nghiệm những hạn chế, yếu kém để trong thời gian tới thực hiện đạt hiệu quả hơn. Ngoài ra, thực hiện thêm 01 Đoàn thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý và sử dụng đất đai đối với (huyện Duyên hải cũ) nay là thị xã Duyên Hải theo Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và xử lý sau thanh tra:
- Đã triển khai và kết thúc 03/03 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 20.318,255 triệu đồng. Kiến nghị xử lý bao gồm: Kiến nghị thu hồi số tiền 19.200,868 triệu đồng (đã thu 19.200,868 triệu đồng, đạt 100%) . Kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 1.117,387 triệu đồng. Kiểm điểm rút kinh nghiệm 14 cá nhân; kiểm điểm trách nhiệm 04 cá nhân và rút kinh nghiệm 22 cá nhân. Tập huấn công tác minh bạch tài sản, thu nhập cho khoảng 142 đại biểu ở các ngành, các cấp và địa phương trong tỉnh.
Công tác Xử lý sau thanh tra: Về kinh tế thu hồi số tiền là 23.072,745 triệu đồng (gồm thu các quyết định tồn 2016 chuyển sang với số tiền 272,300 triệu đồng).
4. Công tác Văn phòng:Tổ chức, bộ máy tiếp tục củng cố và kiện toàn, đội ngũ công chức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác nhận xét, đáng giá công chức, thi đua khen thưởng, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng, bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên, xét tặng Kỷ niệm chương, cấp thẻ Thanh tra viên,công tác cán bộ của Thanh tra tỉnh, Thanh tra cấp sở, cấp huyện; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốtcông tác đào tạo, bồi dưỡng;công tác cải cách hành chính, công tác tổng hợp, quản lý hành chính - quản trị cơ quan; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các quy trình theo tiêu chuẩn ISO và công tác khác ngày càng có hiệu quả thiết thực, thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập đúng quy định.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định các chế độ: Nâng bậc lương,hỗ trợ tăng thu nhập; chế độ trang phục ngành, chế độ bảo hiểm xã hội; thời gian làm việc, nghỉ ngơi… cho công chức và người lao động.
Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã khen thưởng cho 10 công đoàn viên có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho công tác chuyên môn và công đoàn.


Ông Võ Văn Long: Chủ tịch CĐCS Thanh tra tỉnh trao quyết định khen thưởng đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2017


Ban Lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành CĐCS Thanh tra tỉnh phát động trong toàn thể Công chức, ngườilao độngthi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần năng động, sáng tạo, và thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh cũng như của đất nước năm 2018 như: Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018); kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018); kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam; gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.


Thanh Hậu

In bài
Các bài viết khác:
Hội nghị công bố quyết định về sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ của Thanh tra tỉnh Trà Vinh [08/10/2018]
Thông báo số 18/TB-TTr ngày 28/9/2018 của Thanh tra tỉnh Trà Vinh [28/09/2018]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 [30/01/2018]
Triển khai Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh [15/01/2018]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017 [19/01/2017]
Thanh tra tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 [01/02/2016]
Thăm tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 [11/02/2015]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2015 [09/02/2015]
Thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 [29/07/2014]
Triển khai Thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn NSNN, trái phiếu chính phủ năm 2014 [06/06/2014]
<<  <  1  2  >>  >>