Cở chữ: 09:39 AM,15/10/2018
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018

Được sự thống nhất của UBND tỉnh, ngày 26/01/2018 Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh Trà Vinh. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đồng Văn Lâm: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Khải Trung: Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Đồng Văn Lâm:Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Khải Trung: Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị

Đến dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh và lãnh đạo Thanh tra các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
Hưởng ứng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của Thanh tra Chính phủ với chủ đề : “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các tổ chức Thanh tra trong tỉnh đã tiến hành xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tế, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của từng địa phương, đơn vị; đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34/CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũcán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”,Chỉ thị 1671/CT-TTCP ngày 04/7/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ “về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm(2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Lãnh đạo thanh tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, hưởng ứng tốt phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
1. Về công tác thanh tra:Việc xây dựng định hướng, kế hoạch công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Hoạt động thanh tra tiếp tục được đổi mới về nội dung cũng như phương thức tiến hành. Chất lượng kết luận các cuộc thanh tra được nâng lên, các kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, đối tượng thanh tra chấp hành và thực hiện nghiêm, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh quản lý, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Công tác giám sát, thẩm định báo cáo kết luận thanh tra được đẩy mạnh, bước đầu phát huy hiệu quả. Việc đôn đốc thực hiện kết luận, chỉ đạo xử lý sau thanh tra được tăng cường, đạt kết quả cao; việc công khai kết luận thanh tra theo đúng quy định, đi vào nề nếp, góp phần tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:Tiếp tục thực hiện tốt Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục kiện toàn Ban Tiếp công dân các cấp, bố trí, thực hiện chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo theo quy định. Kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh, không để tồn đọng quá hạn luật định; cơ bản giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; ngăn ngừa điểm nóng phát sinh, góp phần tích cực giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
3. Về công tác phòng, chống tham nhũng:Các giải pháp phòng, chống tham nhũng được thực hiện đồng bộ, nhất là việc tập trung thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/02/2012 của Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao: đầu tư xây dựng, đất đai, mua sắm công, công tác cán bộ...; việc thực hiện quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được triển khai đầy đủ, nhất là sau khi có Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành, các cấp được tăng cường.
4. Công tác tổ chức xây dựng ngành: Tổ chức, bộ máy tiếp tục củng cố và kiện toàn, đội ngũ công chức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác nhận xét, đáng giá công chức, thi đua khen thưởng, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng, bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên, xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm, tăng về số lượng, chất lượng. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường. Thực hiện chính sách đối với công chức và người lao động đảm bảo kịp thời, đúng điều kiện, tiêu chuẩn.
Thanh tra cấp sở, cấp huyện cũng đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
II. CÔNG TÁC  THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Năm 2016, Đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 03 tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 03 cá nhân;Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 01 cá nhân; Bằng khen của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể, 12 cá nhân. Năm 2017: Đang thực hiện các thủ tục đề nghị khen thưởng: 03 tập thể lao động xuất sắc, 02 Bằng khen cho tập thể; Cá nhân: 01 chiến sỹ thi đua toàn quốc, 14 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ; 04 bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khen thưởng và đề nghị về trên khen thưởng đối với công chức ngành Thanh tra theo đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.Ông Đồng Văn Lâm: Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân


 Để ghi nhận công lao đóng góp của các cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho 05 cá nhân của ngành Thanh tra tỉnh Trà Vinh.Ông Phạm Khải Trung: Chánh Thanh tra tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra”


 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đồng Văn Lâm: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh:
Năm 2017, với sự nỗ lực quyết tâm của toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Trên các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành đều có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tôi ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành trong năm qua.
Bên cạnh đó Lãnh đạo ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 như báo cáo đã nêu.
* Để khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2017; tiếp tục thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, Tôi yêu cầu Lãnh đạo ngành Thanh tra quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:
1. Toàn ngành tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018 phải khoa học, linh hoạt và hiệu quả, bảo đảm theo đúng yêu cầu và nội dung định hướng đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan hành chính cùng cấp phê duyệt, gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Đổi mới phương pháp tiến hành thanh tra, thực hiện các cuộc thanh tra đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, cụ thể, chính xác, mang tính khả thi; không ngừng nâng cao hiệu quả các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Đối với công tác xử lý sau thanh tra kiên quyết thực hiện đạt yêu cầu, đúng thời hạn.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá 01 lần/năm.
2. Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh có liên quan đến công tác công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quan tâm tiếp công dân gắn với xem xét giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục triển khai kế hoạch phối hợp, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp; tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
3. Tham mưu tốt việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác phát hiện tham nhũng qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc tham nhũng; tăng cường đôn đốc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.
4. Xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra bản lĩnh, kỷ cương, liêm chính, tuân thủ pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác, chất lượng; tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp trong hoạt động thanh tra giữa các tổ chức Thanh tra trong ngành với cơ quan có liên quan để tạo sự đồng thuận.
5. Các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.
6. Toàn ngành cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục rà soát, có kế hoạch sắp xếp tổ chức tổ chức bộ máy của ngành Thanh tra đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bước sang năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn toàn ngành Thanh tra nỗ lực, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp tết Mậu Tuất sắp đến, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tôi chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các vị đại biểu và toàn thể công chức, người lao động của ngành Thanh tra và gia đình dồi dào sức khỏe, năm mới nhiều thắng lợi mới, góp phần thiết thực phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà./.


Lê Thanh Hậu

In bài
Các bài viết khác:
Hội nghị công bố quyết định về sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ của Thanh tra tỉnh Trà Vinh [08/10/2018]
Thông báo số 18/TB-TTr ngày 28/9/2018 của Thanh tra tỉnh Trà Vinh [28/09/2018]
Triển khai Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh [15/01/2018]
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ công chức năm 2018 [12/01/2018]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017 [19/01/2017]
Thanh tra tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 [01/02/2016]
Thăm tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 [11/02/2015]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2015 [09/02/2015]
Thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 [29/07/2014]
Triển khai Thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn NSNN, trái phiếu chính phủ năm 2014 [06/06/2014]
<<  <  1  2  >>  >>