Cở chữ: 01:53 PM,22/01/2019
Cầu Ngang kết quả và kinh nghiệm sau 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị

Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trong toàn huyện tổ chức tốt việc thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều cách làm khoa học, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Do vậy, sau 3 năm tổ chức thực hiện, đã mang lại những kết quả khả quan và đúc rút được một số kinh nghiệm quý báu.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh đạt giải

Đồng chí Trần Minh Bảnh, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” có thể thấy công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị và chuyên đề học tập toàn khóa, hàng năm trong chi bộ được kịp thời. Nội dung các văn bản cụ thể hóa thực hiện cơ bản bám sát vào kế hoạch chỉ đạo của tỉnh và của huyện, đồng thời có xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo thực hiện, trọng tâm là việc hướng dẫn xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Qua đó tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, xây dựng tư tưởng tiến công, quyết tâm chính trị cao, tự rèn luyện phong cách đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Bên cạnh đó, quan tâm củng cố, bồi dưỡng và lựa chọn những mô hình mới để xây dựng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị nhằm tạo bước đột phá, phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa trong toàn xã hội. Hiện toàn huyện, đã đăng ký và xây dựng được 214 mô hình (có 19 mô hình cá nhân và 45 mô hình mới), trên các lĩnh vực, đang tạo sức lan tỏa rất lớn trong đời sống xã hội, các mô hình được thực hiện sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đã có tác động lớn đối với công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội, tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; đã giải quyết được nhiều vấn đề cần thiết, bức xúc trong nhân dân, được sự ủng hộ, tích cực tham gia hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân… Điển hình một số mô hình hiệu quả như: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” tại các chi, đảng bộ; “Nâng cao chất lượng học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên” của Chi bộ Tuyên giáo - Bồi dưỡng Chính trị huyện; “Sản xuất lúa hữu cơ sinh học, nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe người dân” của Chi bộ Phòng Nông nghiệp; “Vận động xã hội hóa, chung tay vì người nghèo” của Đảng ủy thị trấn Cầu Ngang; “Nâng cao công tác cải cách hành chính - vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy Công an huyện; “Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học, khuyến tài” của Hội Khuyến học huyện; “Giúp thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm thông qua xuất khẩu lao động” của Đảng ủy xã Trường Thọ; “Mượn đất hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển sản xuất, ổn định kinh tế” của đoàn viên thanh niên; “Sản xuất tranh nhôm, góp phần bảo vệ môi trường” của anh Nguyễn Khắc Vinh, Phó Bí thư Đoàn xã Vinh Kim, hiện mô hình này rất có hiệu quả;…
Cũng qua việc tổ chức thực hiện và kết quả đạt được nói trên, qua thời gian lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện đã đúc rút được một số kinh nghiệm sau:
Một là, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy đảng; trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; nêu cao tinh thần tự giác của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên; xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, nêu gương, đi đầu trong việc thực hiện chỉ thị; gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, với các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào xã hội khác. Bộ phận Chuyên trách các cấp thực hiện chỉ thị cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu.
Hai là, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần phát huy đồng bộ cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để các mô hình, điển hình thực hiện có hiệu quả; cần quan tâm xây dựng những mô hình mới, phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức, có tính đặc thù, phù hợp với địa phương, đơn vị để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời gắn kết một cách khéo léo, nhuần nhuyễn việc xây dựng, thực hiện và nhân rộng mô hình học tập và làm theo gương Bác với các phong trào, nhiệm vụ quan trọng khác của tổ chức, cơ quan, đoàn thể.
Ba là, cần có nhiều biện pháp uốn nắn, chỉ đạo kịp thời thông qua các cuộc kiểm tra, qua đó thường xuyên nắm bắt dư luận để lắng nghe những ý kiến phản hồi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chỉ thị; đồng thời, cấp ủy và lãnh đạo các cấp cần xác định nội dung, chủ đề trọng tâm, trọng điểm cho từng năm, từng giai đoạn, góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng, gây bức xúc trong đời sống xã hội, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy mạnh mẽ công tác xây dựng mô hình từ các tập thể, cá nhân tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ và kịp thời.
Bốn là, phải thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết gắn với công tác biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thông qua các hội nghị, các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt chi, tổ hội phải luôn xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu lao động sáng tạo. Ngoài ra, cần phát hiện tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến ngay tại đơn vị, địa phương và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời có biện pháp mạnh để phê phán người không tự giác thực hiện, có chế tài cụ thể để kỷ luật nghiêm người sai phạm,...
Có thể nói, những kết quả đạt được, cũng như những kinh nghiệm đúc rút được qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 là cơ sở, nền tảng để Đảng bộ huyện thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới đạt được kết quả cao hơn và tạo sức lan tỏa lớn hơn trong đời sống chính trị, xã hội tại địa phương.

 Bài, ảnh: Phú LũyTin liên quan

12345...

Tổng số người truy cập