Cở chữ: 05:21 PM,18/01/2019
Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019

                                                                                        Lương Văn Thanh
                                                                                   Trưởng phòng Lịch sử - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà VinhLãnh đạo tỉnh trao bằng truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các Mẹ - ảnh Thanh Trị

 Thực tiễn lịch sử ra đời, xây dựng và trưởng thành của Đảng trong suốt 89 năm qua cho thấy những thành công trong lãnh đạo cách mạng của Đảng đều bắt nguồn từ những sáng tạo và phát triển lý luận cách mạng của Đảng, là kết quả của quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam chăm lo xây dựng Đảng, chăm lo đời sống của người dân và sự phồn vinh của Tổ quốc. Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức đồng thời với việc phòng, chống và khắc phục những sai lầm, khuyết điểm về đường lối, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc làm đó đã khơi dậy và nâng lên ở cấp độ cao sức mạnh “Đoàn kết giai cấp và toàn dân tộc”, phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường làm nên những kỳ tích vẻ vang của dân tộc Việt Nam mà lịch sử trước đây chưa từng có, đó là: thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 – khi Đảng mới tròn 15 tuổi; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế với các nước láng giềng anh em; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới, đúng đắn, phù hợp thực tiễn nước ta. “Việt Nam từ một xứ thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, tự do, thống nhất, phát triển theo con đường Xã hội chủ nghĩa; Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế sâu rộng, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới”.BTV Tỉnh ủy chụp hình lưu niệm với các thí sinh đạt giải Hội thi cấp tỉnh tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2018


 Cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng cả nước, mùa Xuân năm 1930, các chi bộ đầu tiên của tỉnh Trà Vinh được thành lập. Đó là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân, dân Kinh - Khmer - Hoa đã đoàn kết chiến đấu dũng cảm, kiên cường, góp phần cùng cả nước đánh thắng các thế lực xâm lược, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ Nhân dân. Qua 30 năm chiến tranh, Đảng bộ, quân, dân Trà Vinh đã đóng góp to lớn sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành thắng lợi, hàng vạn người con thân yêu của Trà Vinh đã oanh liệt ngã xuống trên các chiến trường, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và dân thường bị thương tật, bị tù đày,... Hiện nay, tỉnh ta có gần 20 ngàn liệt sĩ, 10 ngàn thương bệnh binh, 55 ngàn gia đình có công với cách mạng.... Máu xương, công sức của đồng chí, đồng bào chúng ta đã đổi lấy độc lập tự do, đã vun đắp nên truyền thống “Vĩnh Trà anh dũng”, “tỉnh Trà Vinh anh hùng”, được khen tặng nhiều danh hiệu cao quý: “Tỉnh dẫn đầu phong trào nhân dân du kích chiến tranh toàn miền”; “Huân chương Thành đồng hạng nhất”, với lá cờ mang 8 chữ vàng “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”; được Nhà nước tuyên dương 65 đơn vị tập thể và 40 cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, đặc biệt có 3.273 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Những chiến tích anh hùng, những tên đất, tên người của Trà Vinh, đã được ghi tạc vào trang sử hào hùng của dân tộc trong thế kỷ 20; đồng thời tạo nên sức mạnh, niềm tin và lòng tự hào vô hạn của thế hệ chúng ta hôm nay và con cháu mai sau.
 Chiến công nối tiếp chiến công, trong những năm đổi mới, Đảng bộ và quân, dân tỉnh Trà Vinh đã ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua những thử thách, từng bước đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển đi lên và đạt được mức tăng trưởng khá, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng tốt hơn. Hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục được củng cố kiện toàn theo hướng trong sạch vững mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Sự nỗ lực của Đảng bộ, Nhân dân trong tỉnh được thể hiện qua việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua và năm 2018 đạt được những thành tựu quan trọng.
 Tổng sản phẩm địa phương (GDRP) đạt 11,05%; thu ngân sách vượt 26,6% chỉ tiêu; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43,65 triệu đồng/người/năm; huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển tăng 10,3% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng; tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng 45,9% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thị xã Duyên Hải hoàn thành xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút nhiều dự án mới; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và hợp tác xã. Lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
 Phát huy kết quả đạt được góp phần hoàn thành thắng lợi việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, năm 2019, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà vinh với phương châm “Hành động, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, về đích”, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy. Tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; tổ chức lại sản xuất theo hình thức kinh tế hợp tác xã và hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường nghiên cứu và ứng dựng tiến bộ khoa học – công nghệ trong sản xuất và đời sống; tập trung huy động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác tốt tiềm năng phát triển du lịch; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân; phát triển văn hóa; quản lý tài nguyên, cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
 Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Đảng bộ và Nhân dân Trà Vinh tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần cách mạng tiến công “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy, đưa cuộc sống Nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc, góp phần to lớn trong việc thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
  

Tổng số người truy cập