Cở chữ: 08:19 AM,12/10/2018
Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở của tỉnh Trà Vinh

Trong những năm qua, nhất là từ năm 2015 đến nay, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung và đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) các huyện, thị xã, thành phố có có nhiều cố gắng, tạo ra sự chuyển biến về chất.

Thí sinh tham dự Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2018 chụp ảnh lưu niệm với Ban Tổ chức - BGK Hội thi - ảnh Nguyễn Dũ

Từ sự quan tâm của cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện, kinh phí đào tạo, chế độ đối với giảng viên, học viên tại các TTBDCT đáp ứng được yêu cầu. Các TTBDCT được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy cơ bản đáp ứng được yêu cầu.
Công tác phối hợp giữa TTBDCT với cấp ủy, các ngành được chủ động và chặt chẽ hơn. Một số TTBDCT cấp huyện đã xây dựng được quy chế phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quy định rõ mối quan hệ giữa TTBDCT với các đơn vị về cơ chế chiêu sinh, giảng viên, quản lý lớp học, học viên, về chương trình bồi dưỡng, tài liệu và kinh phí cũng như các điều kiện phục vụ cho mở lớp. Trường Chính trị tỉnh cũng đã tạo điều kiện để phối hợp, hỗ trợ và triển khai các hoạt động chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở cho các TTBDCT.ảnh Nguyễn Dũ


Số biên chế của các TTBDCT cơ bản đủ về số lượng và chất lượng cho các Trung tâm hoạt động đúng theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đội ngũ giảng viên (chuyên trách và kiêm chức) của TTBDCT đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy.
Việc đổi mới phương pháp soạn - giảng ngày càng được quan tâm áp dụng, thông qua vai trò thẩm định, đánh giá của Hội đồng sư phạm giáo dục LLCT; áp dụng tiêu chí đánh giá chất lượng soạn giảng, lấy phiếu phản hồi từ người học của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổ chức thao giảng góp ý rút kinh nghiệm; tăng cường hoạt động hỏi - đáp của thầy và trò, việc thảo luận nhóm, sử dụng giáo án điện tử; tăng cường áp dụng hình thức thi vấn đáp, trắc nghiệm; tổ chức nắm chất lượng cán bộ, đảng viên sau đào tạo v.v...
Từ năm 2015 đến tháng 7/2018, TTBDCT các huyện, thị, thành phố mở được 860 lớp theo các chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương, với 93.361 học viên. Trong đó, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức và phối hợp với TTBDCT các huyện, thị, thành phố mở được 372 lớp bồi dưỡng tập huấn, có 73.764 đối tượng là cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và lực lượng vũ trang dự.
Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng của TTBDCT, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ sở đã được trang bị, trưởng thành hơn về lý luận chính trị (LLCT), nắm chắc hơn về chuyên môn, nghiệp vụ; ngày càng đạt yêu cầu về tiêu chuẩn và chất lượng công tác, cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện ngày càng tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác bồi dưỡng lý luận chính trị của Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Sau đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 đến nay, các cấp Công đoàn đã tổ chức được 15 lớp tập huấn nghiệp vụ lồng ghép với học tập chính trị tư tưởng cho 2.281 cán bộ công đoàn. Trong giai đoạn 2013 - 2018, các cấp công đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 5.301 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
Kết quả trên là hiệu quả tất yếu từ sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự tham mưu và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trách nhiệm của các sở ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự cố gắng của Ban Giám đốc, đội ngũ giảng viên các TTBDCT cũng như sự tích cực phối hợp của các ngành, đơn vị. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên cơ sở thời gian qua cũng còn có những hạn chế nhất định:
Hầu hết các TTBDCT chưa có thư viện, thiếu tài liệu tham khảo cho giảng viên và học viên. Việc phối hợp giữa TTBDCT  với các chi, đảng bộ cơ sở và các Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc khảo sát tổng thể về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chưa thật chặt chẽ. Chất lượng đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức chưa đồng đều. Việc tổ chức thao giảng, dự giờ để đánh giá trao đổi, rút kinh nghiệm  giảng dạy LLCT tại một số TTBDCT chưa đạt yêu cầu (giảng viên kiêm chức dự chưa đầy đủ, chưa đảm bảo yêu cầu trao đổi, rút kinh nghiệm lẫn nhau). Công tác đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên sau đào tạo, bồi dưỡng, khả năng vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn còn bất cập, thiếu sự quan tâm v.v... Công tác vận động, tập hợp, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú trong các công ty, doanh nghiệp cho Đảng xem xét, kết nạp còn hạn chế, số lượng chưa nhiều, chất lượng chưa cao. Đây là những vấn đề đã và đang tác động, hạn chế chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT của tỉnh nói chung và của TTBDCT cấp huyện nói riêng.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên cơ sở thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, TTBDCT các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, địa phương cần tập trung những nội dung công tác như sau:
Thứ nhất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn, kế hoạch thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị. Thường xuyên theo dõi nắm tình hình và tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện chuyên môn của công tác giáo dục lý luận chính trị ở các TTBDCT huyện, thị, thành phố.
Chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ngành, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, gắn việc xây dựng quy hoạch cán bộ với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch đã được phê duyệt; khảo sát chặt chẽ, đưa cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại TTBDCT đúng đối tượng, đủ số lượng.
Tiếp tục phối hợp mở các lớp tập huấn soạn - giảng bài giảng trên Powerpoint cho đội ngũ giảng viên các TTBDCT. Hoàn chỉnh bộ đề thi (trắc nghiệm, vấn đáp...) các chương trình đào tạo, bồi dưỡng áp dụng tại TTBDCT để áp dụng thống nhất. Tổ chức cho lãnh đạo, giảng viên TTBDCT đi học tập kinh nghiệm tại các TTBDCT ngoài tỉnh.
Thứ hai, cấp ủy, chính quyền, TTBDCT các huyện, thị xã, thành phố chú trọng củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức tại các TTBDCT các huyện, thị xã, thành phố đúng theo chức năng, qui định, đảm bảo chỉ tiêu biên chế và chất lượng. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng sư phạm giáo dục lý luận chính trị tại các TTBDCT theo quy chế; đẩy mạnh việc hướng dẫn, áp dụng đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị đối với từng loại lớp, từng chương trình cho phù hợp.
Thứ ba, các TTBDCT theo dõi, đánh giá về kết quả đào tạo, bồi dưỡng, kết quả học tập, hiệu quả sử dụng và trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng để có cơ sở điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ trong thực tế. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị: dự giờ, dự thảo giảng, hội nghị giảng viên rút kinh nghiệm v.v...
Thứ tư, cấp uỷ, chính quyền các địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị, tạo điều kiện cho TTBDCT hoạt động hiệu quả cao nhất.
Đối với Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, chú trọng đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tiếp tục quan tâm rà soát, nắm lại những khó khăn, vướng mắc, tổ chức làm việc, phối hợp lãnh đạo công ty, doanh nghiệp tạo điều kiện để củng cố hoạt động của chi bộ, công đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 Phan Thị Bé Ba


Tin liên quan

12

Tổng số người truy cập