Cở chữ: 01:52 PM,28/06/2018
Hướng dẫn số 55-HD/BTG ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan

12

Tổng số người truy cập