Cở chữ: 11:02 AM,16/01/2019
Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chuyên đề năm 2019 về thực hiện Chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2019 như sau:Xem chi tiết tại đây


Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chuyên đề năm 2019 về thực hiện Chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2019 như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
- Làm cho toàn Đảng bộ nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ và tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên trong công tác, sinh hoạt.
- Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện chuyên đề năm 2019 với phát huy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm trước, với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Tạo chuyển biến hơn nữa về kết quả, sức lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.
II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân.
Ban Tuyên giáo/Tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị (những vấn đề cụ thể liên quan đến công tác học tập, phổ biến nội dung chuyên đề năm 2019 thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
2. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xây dựng kế hoạch học tập và làm theo chuyên đề năm 2019. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
- Các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục tham dự sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, chi, tổ hội, phân hội theo Quy định 748-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và góp ý, định hướng với chi bộ, chi, tổ hội, phân hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
- Tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng tăng cường việc bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết, tháo gỡ, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên thực hiện quyền làm chủ của mình, tham gia tích cực các phong trào hành động của ngành, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
3. Các cấp ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và kế hoạch làm theo chuyên đề năm 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Quan tâm chỉ đạo việc báo cáo kết quả thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và xét thi đua, khen thưởng cuối năm.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc rà soát và bổ sung, chỉnh sửa chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị; việc tuyên truyền, củng cố, nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác cho tập thể, cá nhân. Qua đó, tiếp tục tạo sức lan tỏa, mở rộng và đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và ngoài xã hội.
4. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” gắn với thực hiện các chỉ đạo liên quan của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, như: Chỉ thị số 10 “về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”, Chỉ thị số 17 “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực thi công vụ gắn với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh”, Chỉ thị số 20 “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh”, Chỉ thị số 28 “về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu”, Quy định số 1031-QĐ/TU, ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu”. Đồng thời rà soát, bổ sung các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, kèm theo các yêu cầu bắt buộc, cùng các chế tài cụ thể để xử lý vi phạm. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
5. Tăng cường công tác Dân vận của Đảng và chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của Nhân dân. Tiếp tục thực hiện Quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ, khuyến khích người dân phản ảnh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
6. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn các phong trào thi đua do Đoàn các cấp phát động. Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, kịp thời định hướng tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.
7. Tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2019 gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020, chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về gương người tốt, việc tốt, nhất là về xây dựng nhân cách con người Việt Nam.
8. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các ngành, các cấp theo các lĩnh vực như: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng người cán bộ, đảng viên gương mẫu, vì nước, vì dân; xây dựng Nông thôn mới; xây dựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới; chuyển đổi cơ cấu kinh tế; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí... phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bình xét thi đua - khen thưởng trong các khối thi đua trên địa bàn tỉnh.
9. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trước hết là công tác tự kiểm tra của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đoàn, Tổ kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đồng thời, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cấp ủy xây dựng kế hoạch và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy chú trọng tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chuyên đề. Qua đó, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện kế hoạch, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy.
 2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục việc thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ trong thực hành công vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và kế hoạch làm theo chuyên đề năm 2019 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phù hợp với chức trách, nhiệm vụ và điều kiện thực tế.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019; theo dõi việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở các địa phương, đơn vị và tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
5. Văn phòng Tỉnh ủy làm đầu mối, phối hợp với các ban, sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra việc thực hiện chuyên đề năm 2019, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cấp ủy và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY


Tổng số người truy cập