Cở chữ: 02:18 PM,14/12/2016
Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới gắn cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh

Qua 5 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn Trà Vinh, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có nhiều thay đổi tích cực, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật; mô hình sản xuất tập trung bước đầu được hình thành; thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; nhận thức của cán bộ, người dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Đến cuối 2015, toàn tỉnh đã có 20 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm 23,5%; có 107/680 ấp nông thôn mới, chiếm 17,7%; 108.651 hộ nông thôn mới, chiếm 49,2% (so với tổng số hộ phát động: 220.933 hộ); thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 24,06 triệu đồng/năm, tăng 4,59 triệu đồng/người/năm so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 7,66% (giảm 12,4% so với năm 2010). Đồng thời, tính đến tháng 11 năm 2016, đã có 24/85 đạt 19/19 tiêu chí (tăng 01 xã so với năm 2015); có 07 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; có 54 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 13,9 tiêu chívà 54,5% hộ, 25,2% ấp đạt chuẩn nông thôn mới.Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình vẫn còn những hạn chế, khó khan như: một số ít địa phương quá chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức đến đời sống văn hóa, tinh thần, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp chưa thực sự gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mô hình hợp tác xã theo Luật hợp tác xã, các mô hình liên doanh, liên kết và thu hút doanh nghiệp còn hạn chế; vai trò chủ thể của người dân tại một số nơi chưa thực sự được phát huy.
Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 50% số xã (tương đương khoảng 43 xã) đạt chuẩn nông thôn mới và nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, kiến nghị cấp ủy và chính quyền cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:
Thứ nhất, cần làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách  của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 24/2010/NQ-CP ngày 24/10/2008 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đồng thời tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Thứ hai, thực hiện phối hợp hiệu quả các nguồn vốn, ưu tiên tập trung cho đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm; gắn kết chặt chẽ giữa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã bãi ngang ven biển, xã nghèo và xã có đông đồng bào dân tộc.
Thứ ba, tích cực triển khai chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất, tiến hành cơ giới hóa, tạo điều kiện sản xuất hàng hóa lớn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ mạnh hơn nữa để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông thôn, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường gắn kết 4 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học) trong sản xuất nông nghiệp tạo chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm gắn thực hiện hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.
Thứ tư, tập trung triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển; thúc đẩy và nhân rộng các mô hình liên doanh, liên kết có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình bảo hiểm trong nông nghiệp áp dụng cho các loại sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của địa phương. Thường xuyên cập nhật, phổ biến cách làm hay, các mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn khuyến khích, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào.
Thứ năm, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; tăng cường đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ cộng đồng ấp làm công tác xây dựng nông thôn mới. Giữ vững mục tiêu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực nông thôn, đồng thời có biện pháp hạn chế tiêu cực, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và đô thị hóa nông thôn; giải quyết có hiệu quả, kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trên địa bàn dân cư góp phần xây dựng đời sống văn hóa đoàn kết, dân chủ, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của các vùng, miền. Có giải pháp tích cực xử lý cơ bản vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề, tạo cảnh quan môi trường nông thôn mới xanh, sạch, đẹp và cải thiện điều kiện sống của dân cư.
Thứ sáu, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và xử lý nghiêm đối với những vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Chương trình. Phát huy tối đa vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới./.
                                                                                        Phước Bình – ĐBQH khóa XIV tỉnh Trà Vinh


Tổng số người truy cập