Cở chữ: 10:23 AM,14/08/2017
Chi hội Mỹ thuật

01 Phan Văn Tiến (Phan Tiến) Chi hội trưởng
02 Huỳnh Việt Tâm Chi hội phó
03 Nguyễn Hữu Ngữ (Nguyễn Ngữ) Chi hội phó
04 Huỳnh Thanh Phong Ủy viên