Cở chữ: 05:00 PM,21/05/2018

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X)

về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”


Ngô Chí Cường

(Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy)


Ngày 18/5/2018 Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Chương trình hành động số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc theo mục đích, yêu cầu đề ra.Lãnh đạo Tỉnh ủy tại Hội nghị

Tại Hội nghị có 08  ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu, giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu để nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết. Đối với những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp thực hiện và tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào chương trình, kế hoạch của tỉnh để triển khai thực hiện.


Qua báo cáo đánh giá và các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho thấy 10 năm qua thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 28 của Tỉnh ủy và các văn bản liên quan đến văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là:


Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội được nâng lên; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ tỉnh nhà được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng sáng tác; công tác giữ gìn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được chú trọng; các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật... được quan tâm thực hiện để khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật; các thiết chế văn hóa, bảo tồn các khu di tích lịch sử và các giá trị văn hóa truyền thống được tập trung nghiên cứu và tổ chức thực hiện, như: Xây dựng Khu tưởng niệm nữ Anh hùng Nguyễn Thị Út; tu bổ, tôn tạo các khu Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh... phục vụ Nhân dân, khách du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương.


Hội Văn học Nghệ thuật từng bước củng cố, kiện toàn; Ban Chấp hành Hội tiến hành nhiều biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình xã hội hóa trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương tạo đầu ra cho các tác phẩm của văn nghệ sĩ; tăng cường công tác phát triển hội viên; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; xây dựng, triển khai mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những hạn chế về hoạt động lý luận phê bình văn học, nghệ thuật từng bước được khắc phục, đã hình thành được một nhóm người nghiên cứu, phê bình văn học, bước đầu đã có những hoạt động khá tích cực, thường xuyên có bài viết đăng trên tạp chí trong và ngoài tỉnh. 


Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận sự đóng góp của các văn nghệ sĩ trong xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh nhà trong thời gian qua.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung chỉ đạo khắc phục như:
Còn một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác văn học, nghệ thuật, lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao. Cán bộ lãnh đạo, quản lý về văn hóa, văn học, nghệ thuật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Đội ngũ văn nghệ sĩ có sự trưởng thành nhưng chưa đồng đều ở các lĩnh vực. Công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật có bước phát triển nhưng chủ yếu trên lĩnh vực văn học, chưa vươn tới các lĩnh vực nghệ thuật khác; còn ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Công tác phối hợp giữa các ngành liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ được nêu trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy chưa tốt như: việc đào tạo, bồi dưỡng về văn học, nghệ thuật trong chương trình đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố; việc thành lập các chi hội chuyên ngành tại các địa phương; việc triển khai thực hiện Đề án phát triển văn học nghệ thuật giai đoạn 2010 - 2020,...
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:


Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan đến văn học, nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ về tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống văn hóa tinh thần và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.


Hai là, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn học, nghệ thuật; tập trung chỉ đạo tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, văn nghệ - nền tảng tinh thần của xã hội; quan tâm huy động nguồn lực, nhất là xã hội hóa đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình văn hóa, nghệ thuật; hệ thống thiết chế văn hóa, bảo tồn các khu di tích lịch sử và các giá trị văn hóa truyền thống phi vật thể. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ tài năng đối với hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật... để khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật. Tăng cường kiểm tra, phòng, chống các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại, gây hủy hoại đạo đức, hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.


Ba là, Hội Văn học Nghệ thuật cần chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh và các địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Quan tâm chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật; tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực của văn nghệ sĩ; động viên và tạo điều kiện cho hội viên sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, tham gia các cuộc thi; khuyến khích quần chúng tham gia sáng tác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc.


- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tập hợp, đoàn kết, phát triển hội viên, chú trọng đến hội viên trẻ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hiện nay, trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đang tìm mọi cách để chống phá ta, thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", chia rẽ, lôi kéo một bộ phận trí thức, văn nghệ sĩ đi ngược lại con đường cách mạng, thành lập một số tổ chức, hội đoàn bất hợp pháp. Hội Văn học Nghệ thuật và các văn nghệ sĩ cần nhận rõ nguy cơ này để vừa xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vừa quan tâm giáo dục hội viên và toàn thể văn nghệ sĩ trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, không dao động, không bị lôi kéo trước cái xấu, cái sai trái; cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Hơn lúc nào hết, lĩnh vực văn học, nghệ thuật cần đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác văn hóa, tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.


Bốn là, Đối với anh chị em văn nghệ sĩ cần bám sát hiện thực cuộc sống để sáng tạo, tác phẩm của mình phản ảnh chân thực đời sống xã hội, góp phần bồi đắp, nâng cao tư tưởng, tâm hồn, nhân cách, đạo đức lối sống của người Trà Vinh; khơi dậy ở mỗi con người lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cần phấn đấu để thực sự là mái nhà chung của anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà; là nơi tập hợp, động viên anh chị em văn nghệ sĩ sáng tạo ra những tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung tư tưởng sâu sắc, nghệ thuật phong phú, hấp dẫn, có nội dung lành mạnh, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ; những tác phẩm nghệ thuật quảng bá, giới thiệu hình ảnh Trà Vinh; đồng thời, phê phán những tiêu cực trong xã hội.


Năm là, Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo ngành giáo dục nâng cao chất lượng giảng dạy môn văn học trong nhà trường; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật, Trường Đại học Trà Vinh đẩy mạnh công tác giáo dục học sinh, sinh viên về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, phát hiện, bồi dưỡng những tài năng văn học, nghệ thuật trẻ phù hợp theo điều kiện của tỉnh; phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống, văn nghệ quần chúng tại các địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ tiến tới thành lập các chi hội văn học, nghệ thuật tại các địa phương.


Sáu là, Thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị phải gắn với việc thực hiện Chương trình hành động số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nhằm xây dựng văn hóa và con người Trà Vinh phát triển toàn diện, chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học; xây dựng văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Bảy là, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đánh giá, phản ánh việc tổ chức thực hiện; đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt; mạnh dạn, thẳng thắn phê bình và góp ý cụ thể từng địa phương, đơn vị làm chưa tốt, nhất là vai trò người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X), để rút kinh nghiệm, chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới./.