Giới thiệu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

Trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh:
Số 07, Phan Châu Trinh, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 074.3862426; Fax: 074.3866835
Email: svhttdltv@travinh.gov.vn hoặc sovanhoatravinh@gmail.com
 

Ảnh hoạt động