Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh

Giám đốc Sở Dương Hoàng Sum

- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện nhiệm vụ của ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh Trà Vinh;

- Chỉ đạo điều hành chung các hoạt động của ngành; chỉ đạo việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Văn hóa, văn nghệ; văn hóa dân tộc Khmer;

+ Cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; công tác tài chính; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác thi đua-khen thưởng; công tác thanh tra;

+ Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Công tác quy hoạch; kế hoạch phát triển ngành;

+ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa;

+ Chịu trách nhiệm xuất bản quyển Nội san Văn hóa (chữ Việt); quyển Nội san Văn hóa (chữ Khmer);  tờ tin Đời sống Văn hóa (số ra hàng tháng); Tờ tin ảnh;

- Phụ trách chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng; Thanh tra; Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh;

 - Chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngành đối với các phòng Văn hóa và Thông tin: huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh.

 

Phó Giám đốc Sở Trần Minh Thanh:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, du lịch;

- Phụ trách chỉ đạo các đơn vị: phòng Quản lý Văn hóa - Du lịch; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; Thư viện tỉnh; Ban Quản lý di tích; Bảo tàng Tổng hợp;

- Tham gia thành viên các Hội đồng giải tỏa bồi hoàn các công trình xây dựng cơ bản của ngành;

- Chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngành đối với các phòng Văn hóa và Thông tin: huyện Cầu Kè, huyện Châu Thành và thị xã Duyên Hải;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Phó Giám đốc Sở Lâm Hữu Phúc:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh thực hiện các nhiệm vụ như sau:

 - Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực: thể dục thể thao; công tác gia đình; phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng nông thôn mới;

- Phụ trách chỉ đạo các đơn vị: phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình; phòng Quản lý Thể dục Thể thao; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao; Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao; Trung tâm Văn hóa tỉnh;

- Chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngành đối với các phòng Văn hóa và Thông tin: huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải và huyện Cầu Ngang;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

                                       (cập nhật theo QĐ số 306 QĐ-SVHTTDL ngày 31/7/2018)                                          

 

 

 

 

Ảnh hoạt động