Cở chữ: 02:43 PM,16/12/2013
Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013

Chỉ tiêu

Đơn vị

KH

Năm 2013

TH 9 tháng đầu năm 2012

Ước TH 9 tháng đầu năm 2013

Ghi chú

1. Tốc độ tăng giá trị GDP

% tăng

10,5

6,86

8,03

 

2. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

tỷ đồng

7.300

5.135,5

10.134,8

 

3. Thu Ngân sách nhà nước theo dự toán

Thu Xổ số kiến thiết

tỷ đồng

tỷ đồng

1.057

350

495,6

243

690,3

304,3

 

4. Kim ngạch xuất khẩu

triệu USD

280

211,76

225,7

 

5. Tỷ lệ sinh giảm

Tốc độ tăng dân số tự nhiên

%o

%

0,3

1,1

 

 

 

6. Tạo việc làm mới cho lao động

Xuất khẩu lao động

lao động

lao động

22.000

200

21.600

113

23.876

81

 

7. Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi:

- Tiểu học

- Trung học cơ sở

- Trung học phổ thông

%

%

%

99,3

93,0

66,0

99,2

90,65%

65,7%,

98,62

99,63

99,1

 

8. Giảm tỷ lệ hộ nghèo

Trong đồng bào Khmer giảm

%

%

3

4

 

 

 

9. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm

%

1,5

 

 

 

10. Số giường bệnh/vạn dân

giường

16,4

 

 

 

11. Mỗi huyện, thành phố có thêm xã (phường, thị trấn) đạt chuẩn văn hóa

3 - 4

4

01

 

12. Trong 17 xã điểm NTM, hoàn thành 2 xã, Các xã còn lại hoàn thành từ 3 tiêu chí trở lên

Long Đức, Phú Cần

 

 

 

13. Tỷ lệ hộ dùng điện

%

97,4

94,6

97,4

 

14. Xây dựng nhà tình nghĩa

căn nhà

500

 

 

 

15. Cung cấp nước hợp vệ sinh cho dân số nông thôn

Cung cấp nước hợp vệ sinh cho dân số thành thị

%

%

72,1

95,7

 

 

 

16. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom

%

90

 

 

 

17. Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế

%

100

 

 

 

18. Tỷ lệ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

%

76

 

 

 

19. Tỷ lệ che phủ rừng

%

42,98

 

 

 

* Ghi chú: các chỉ tiêu còn bỏ trống đến cuối năm mới thống kê được

Quốc Dũng Tổng hợpTổng số người truy cập