Cở chữ: 09:00 AM,09/01/2014
Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch

năm 2013

Ước TH

năm 2013

1. Tốc độ tăng giá trị GDP (giá 1994)

% tăng

10,5

10,53

2. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

Tỷ đồng

7.300

12.000

3. Thu nội địa

    Thu Xổ số kiến thiết

Tỷ đồng

Tỷ đồng

1.057

350

1.071

400

4. Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

280

303,3

5. Tỷ lệ sinh giảm

    Tốc độ tăng dân số tự nhiên

%o

%

0,3

1,1

0,3

1,1

6. Tạo việc làm mới cho lao động

     Xuất khẩu lao động

Lao động

Lao động

22.000

200

29.000

149

7. Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi:

- Tiểu học

- Trung học cơ sở

- Trung học phổ thông

 

%

%

%

 

99,3

93

66

 

99,3

94

65

8. Giảm tỷ lệ hộ nghèo

    Trong đồng bào dân tộc Khmer giảm

%

%

3

4

2,64

4

9. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm

%

1,5

1,5

10. Số giường bệnh/vạn dân

      Số bác sĩ/vạn dân

Giường

Bác sĩ

16,4

5,2

18,2

5,2

11. Số xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa

3 - 4

3

12. Trong 17 xã điểm nông thôn mới, hoàn thành 2 xã.

     Các xã còn lại hoàn thành từ 3 tiêu chí trở lên

Tiêu chí

Long Đức, Phú Cần

> 3

Long Đức, Phú Cần

không đạt

13. Tỷ lệ hộ dùng điện

%

97,4

97,54

14. Xây dựng nhà tình nghĩa

Căn nhà

500

750

15. Cung cấp nước hợp vệ sinh cho dân số nông thôn

 Cung cấp nước hợp vệ sinh cho dân số thành thị

%

%

72,1

95,7

72,1

95,7

16. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom

%

90

90

17. Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế

%

100

100

18. Tỷ lệ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

%

76

76

19. Tỷ lệ che phủ rừng

%

42,98

43

                (Quốc Dũng Tổng hợp)

 Tổng số người truy cập