Cở chữ: 03:54 PM,18/03/2019
Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Trà Vinh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, đồng thời, chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích;
Trên cơ sở ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg giữa UBND tỉnh Trà Vinh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, có 14 sở, ngành tỉnh và 09 huyện, thị  xã, thành phố đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa, trên trang thông tin điện tử những TTHC được việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh phát biểu tại Hội nghị sơ kết Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg


- Có 06 đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài Nguyên và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai), Bảo hiểm Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế, các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn về quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên Bưu điện;
- Các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến với tổng số TTHC đăng ký mức độ 3, 4 là 635 thủ tục  trên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến;
Tổng số TTHC trên toàn tỉnh là 1940 TTHC, trong đó có 1444 TTHC được thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và phát sinh 100.269 hồ sơ.
- Bưu điện phối hợp với Văn Phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Trà Vinh ký Quy chế phối hợp về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai qua dịch vụ Bưu điện. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đất đai tại 24 điểm Bưu điện – Văn hóa xã; Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại các điểm giao dịch của Bưu điện, điểm Bưu điện – Văn hóa xã trong toàn tỉnh (gồm 02 thủ tục Cấp phiếu LLTP số 1,2; Cấp bản sao trích lục hộ tịch của Sở Tư pháp và 10 thủ tục thuộc các Chi cục của Sở NN&PTNT).
Trung tâm HCC tỉnh thực hiện tiếp nhận tổng số 23.877 hồ sơ, TTHC (tiếp nhận trực tuyến mức 3,4 là 1.847 hồ sơ). Trong đó:
- Số lượng kết quả tiếp nhận yêu cầu chuyển phát đến địa chỉ của tổ chức, người dân qua dịch vụ Bưu điện là 1.562 hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ, kết quả Bưu điện tỉnh thực hiện luân chuyển từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh giao đến các Sở, Ban, Ngành tỉnh và ngược lại, tổng số là 20.510 hồ sơ/kết quả, cụ thể:
+ Hồ sơ giải quyết nhận từ Trung tâm HCC tỉnh giao đến () các Sở, ban, ngành là: 11.473 hồ sơ.
+ Hồ sơ kết quả nhận từ các Sở, ban, ngành giao cho () Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh là: 9.037 hồ sơ.
- Bưu điện thực hiện việc thu hộ phí/lệ phí/NSNN cho các Sở, ban, ngành tại Trung tâm  với tổng số tiền là: 2,421 tỷ đồng và chuyển nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định

Với các điều kiện sẵn có của Bưu điện như về mạng lưới điểm phục vụ rộng khắp tới tất cả các xã, trang thiết bị, cơ sở vật chất, kinh nghiệm trong quá trình cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích, sự quyết tâm, nỗ lực của Bưu điện tỉnh trong công tác triển khai, phối hợp thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, trong thời gian tới việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của tỉnh sẽ phát triển hơn, góp phần phục vụ nhu cầu Nhân dân và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính chung của tỉnh./.


NT(THNV)
Bài viết khác

12345...


Tổng số người truy cập