Cở chữ: 10:36 AM,11/03/2019
Trà Vinh Tổ chức Hội nghị sơ kết Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Sáng ngày 27/2/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị là đai diện lãnh đạo: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; phòng Quản lý trật tự xã hội (PC06), Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08); Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Hành chính công thành phố Trà Vinh và huyện Cầu Ngang củng với đại diện các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh, Báo, Đài..
Sau khi nghe đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo sơ kết Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Bưu điện tỉnh thông qua phương án triển khai Đề án thí điểm một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và ý kiến thảo luận, đề xuất của các Sở, ngành;


Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng phát biểu, chỉ đạo Hội nghị


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục quán triệt thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm phục vụ công tác cải cách hành chính và đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân. Quan tâm tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh công tác phối hợp với Bưu điện trong quá trình sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; Tiếp tục rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC cho phù hợp với phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường xuyên dưới nhiều hình thức về phương thức tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân biết, hiểu rõ và yên tâm sử dụng dịch vụ này; Niêm yết đầy đủ TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, những nơi đủ điều kiện thì khuyến khích, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; ổ chức tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao cho nhân viên Bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC (đối với các thủ tục thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích) nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả, thuận tiện và phục vụ tốt nhất theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức; Tiếp tục xem xét cho ý kiến và tổ chức thực hiện Đề án, mô hình thí điểm một cửa, một cửa liên thông giải quyết các TTHC. Xác định lộ trình chuyển giao, trước mắt thực hiện thí điểm tại 15 xã và 03 huyện theo đề xuất của Bưu điện tỉnh; Các cơ quan, đơn vị còn lại tiếp tục xem xét chuyển dần từ hồ sơ, thủ tục đơn giản đến thủ tục phức tạp, cho đến khi chuyển giao hết TTHC cho Bưu điện để thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo Đề án.

Ngoài ra, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối đôn đốc, hướng dẫn các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Phối hợp Báo, Đài PTTH, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường xuyên dưới nhiều hình thức về chủ trương của Nhà nước trong công tác CCHC thông qua việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC; Xem xét bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người khi nhận chuyển giao, đảm bảo phục vụ cho người dân thuận tiện liên hệ thực hiện dịch vụ bưu chính công ích; Thực hiện việc niêm yết Danh mục TTHC được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, giá cước dịch vụ tại tất cả các điểm phục vụ; tiếp tục phối hợp Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn tốt cho đội ngũ nhân viên bưu chính làm công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC (thực hiện tốt nghiệp vụ để phục vụ cho việc chuyển giao); Nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian gửi nhận, không để thất lạc hồ sơ, trả kết quả...góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính của tỉnh;Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án thí điểm một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC./.


 NT(THNV)


 
Bài viết khác

12345...


Tổng số người truy cập