Cở chữ: 10:19 AM,19/03/2019
Trà Vinh chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, thực hiện các hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Qua quá trình triển khai thực hiện, hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số bất cập như: Hình thức quảng cáo băng-rôn, áp phích không theo chuẩn quy định; hình thức quảng cáo tờ rơi, quảng cáo rao vặt bằng cách treo, dán giấy, vẽ lên công trình công cộng, cột điện, cây xanh không theo quy định,… còn xuất hiện tràn lan, gây phản cảm, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, mỹ quan đô thị. Để  tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những bất cập, chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 727/UBND-KGVX ngày 06/3/2019 về việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 1757/UBND-KGVX ngày 17/5/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động quảng cáo; hướng dẫn thực hiện đúng nội dung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được phê duyệt.  Quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo, nhất là trong quảng cáo rao vặt. Rà soát, nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh phù hợp, đúng quy định hiện hành.
- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quảng cáo ngoài trời và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trong phạm vi địa phương theo chức năng, thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các hoạt động quảng cáo trên địa bàn quản lý. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quảng cáo ngoài trời; phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về hoạt động quảng cáo, nhất là trong quảng cáo rao vặt./.


  Lan (KGVX)Bài viết khác

12345...


Tổng số người truy cập