Cở chữ: 04:18 PM,18/03/2019
Trà Vinh tuyển dụng công chức năm 2019

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức của các cơ quan Nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh và nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức của các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh, ngày 06/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 của tỉnh Trà Vinh. Theo Kế hoạch, năm 2019 tỉnh Trà Vinh sẽ tuyển dụng 49 chỉ tiêu, gồm:
1. Tuyển dụng công chức của các cơ quan Nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh 17 chỉ tiêu. Trong đó: Tuyển dụng thông qua phương thức xét tuyển theo Nghị định số 49/2015/NĐ-CP đối với người được cử đi đào tạo theo chế độ cử tuyển trình độ đại học ngành y, dược đã tốt nghiệp 01 chỉ tiêu; tuyển dụng thông qua phương thức thi tuyển 16 chỉ tiêu.
2. Tuyển dụng công chức của các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh 32 chỉ tiêu thông qua phương thức thi tuyển.
Về điều kiện, tiêu chuẩn để thi tuyển:
- Những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây và không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển công chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển); có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, chứng nhận theo quy định. Đối với yêu cầu chứng chỉ quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch: Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức sẽ được tạo điều kiện cử đi bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển nhưng không trái với quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Về đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Về đăng ký dự tuyển:
- Người đăng ký dự tuyển công chức (thi tuyển, xét tuyển) nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ./.


Trần Văn ViễnBài viết khác

12345...


Tổng số người truy cập