Cở chữ: 09:55 AM,13/07/2017
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Chiều ngày 07 tháng 7 năm 2017, tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến năm 2016

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, các phong trào thi đua trong tỉnh thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia. Các giải pháp, sáng kiến hay, mô hình mới có hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được nhân rộng; gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch như: Tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10,26%, cao hơn năm 2015 (năm 2015 tăng 8,38%); Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản (khu vực I) giảm vượt kế hoạch (từ 45,57% giảm còn 39,05%, kế hoạch 41,82%); tỷ trọng công nghiệp xây dựng (khu vực II), tăng vượt kế hoạch (từ 19,23% tăng lên 25,63%, kế hoạch 21,79%; GRDP bình quân đầu người đạt 34,009 triệu đồng, tăng 13% so năm 2015. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.850 tỷ đồng, vượt 2,8% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, chăm lo tốt cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, người nghèo và thường xuyên tranh thủ nguồn xã hội hóa để chăm lo cho các hộ nghèo, đối tượng xã hội...


Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của các cá nhân, tập thể đã tạo nên những kết quả tốt đẹp của phong trào thi đua yêu nước. Để phong trào thi đua yêu nước năm 2017 đạt được hiệu quả thiết thực, là động lực thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động, sáng tạo; với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2017.


Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là công tác cán bộ và phát triển kinh tế. Kinh tế tăng trưởng đạt từ 12 - 13%; tập trung cao cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp theo hướng bền vững. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, có cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. thực hiện phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu năm 2017 có ít nhất 07 xã đạt tiêu chí văn hóa nông thôn mới. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố có mô hình cấp xã; các xã có mô hình sản xuất thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thi đua “Dạy tốt, học tốt”; thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu” và 12 điều y đức đối với cán bộ y tế; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và sớm đưa vào cuộc sống. Gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, qua đó làm cho mọi người dân đều thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”.


Dịp này, tỉnh Trà Vinh có 01 cá nhân (ông Nguyễn Hoàng Nam, ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải) đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 36 tập thể, tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 04 cá nhân điển hình tiên tiến năm 2016.


Chuyên viên Tổng hợp 1   

Tổng số người truy cập