Cở chữ: 02:14 PM,11/03/2019
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng các bộ, công chức, viên chức năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2019.


Công chức Văn phòng UBND tỉnh tham gia học lớp Trung cấp lý luận
Chính trị - Hành chính tại trường Chính trị tỉnh


Văn phòng UBND tỉnh  xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng các bộ, công chức, viên chức năm 2019 với các nội dung sau:
* Về đào tạo:
Đào tạo trình độ sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, tào nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho Văn phòng UBND tỉnh
Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự học đại học (Kể cả văn bằng hai), sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, yêu cầu vị trí việc làm.
* Về bồi dưỡng:
Lý luận chính trị: Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, các chức danh công chức, viên chức theo kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước: Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng và viên chức lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm, bồi dưỡng về kỹ năng hành chính; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ, tiếng Khmer; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, bồi dưỡng theo vị trí việc làm: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm, kỹ năng hành chính; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế.
Theo đó, việc đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, ngôn ngữ Khmer; cập  nhật kiến thức nghiệp vụ theo vị trí việc làm, theo chức danh cho cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo quy định và có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.


HT

Tổng số người truy cập