LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Đồng Văn Lâm

CT UBND

dvlam@travinh.gov.vn

dongvanlam-travinh@chinhphu.vn

2

Kim Ngọc Thái

PCT UBND

knthai@travinh.gov.vn

kimngocthai-travinh@chinhphu.vn

3

Trần Anh Dũng

PCT UBND

tadung@travinh.gov.vn

trananhdung-travinh@chinhphu.vn

4

Nguyễn Trung Hoàng

PCT UBND

 nthoang@travinh.gov.vn

nguyentrunghoang-travinh@chinhphu.vn

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

5

Huỳnh Công Lập

CVP

hclap@travinh.gov.vn

huynhconglap-travinh@chinhphu.vn

6

Nguyễn Thanh Tâm

PVP

nttam-vpub@travinh.gov.vn

nguyenthanhtam-travinh@chinhphu.vn

7

Phan Thị Bé Năm

PVP

ptbnam@travinh.gov.vn

phanthibenam-travinh@chinhphu.vn

8

Trần Minh Triệu

PVP

tmtrieu@travinh.gov.vn

tranminhtrieu-travinh@chinhphu.vn

PHÒNG  NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP

9

Nguyễn Quốc Dũng

PP

nqdung@travinh.gov.vn

nguyenquocdung-travinh@chinhphu.vn

10

Lương Thị Mãnh

CV

ltmanh@travinh.gov.vn

11

Nguyễn Thị Thơm

CV

ntthom@travinh.gov.vn

12

Nguyễn Thị Cẩm Tú

CV

ntctu@travinh.gov.vn

PHÒNG NGHIÊN CỨU KINH TẾ TỔNG HỢP

13

Đỗ Thành Liệt

TP

dtliet@travinh.gov.vn

dothanhliet-travinh@chinhphu.vn

14

Trần Phạm Phú Quốc

PP

tppquoc@travinh.gov.vn

15

Nguyễn Hoàng Sơn

CV

nhson@travinh.gov.vn

16

Nguyễn Thị Ngọc Phướng

CV

ntnphuong@travinh.gov.vn

PHÒNG NGHIÊN CỨU KINH TẾ KỸ THUẬT

17

Tăng Thị Đẹp

TP

ttdep@travinh.gov.vn

tangthidep-travinh@chinhphu.vn

18

Nguyễn Lê Thế Minh

PP

nltminh@travinh.gov.vn

19

Huỳnh Ngọc Sơn

CV

hnson@travinh.gov.vn

20

Lâm Văn Luôn

CV

lvluon@travinh.gov.vn

PHÒNG NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP

21

Trần Thanh Phong

TP

ttphong@travinh.gov.vn

tranthanhphong-travinh@chinhphu.vn

22

Lâm Văn Tốt

PP

lvtot@travinh.gov.vn

23

Hà Thu Phương

CV

htphuong@travinh.gov.vn

24

Nguyễn Thị Náo

CV

ntnao@travinh.gov.vn

PHÒNG NGHIÊN CỨU NỘI CHÍNH

25

Trần Văn Ba

TP

tvba@travinh.gov.vn

26

Lê Hữu Toàn

PP

lhtoan@travinh.gov.vn

27

Nguyễn Trường Giang

PP

ntgiang-vpub@travinh.gov.vn

28

Trần Văn Viễn

CV

tvvien@travinh.gov.vn

PHÒNG NGHIÊN CỨU VĂN XÃ

 

29

Đào Thanh Lâm

TP

dtlam@travinh.gov.vn

daothanhlam-travinh@chinhphu.vn

30

Lý Thanh Trà

PP

lttra@travinh.gov.vn

lythanhtra-travinh@chinhphu.vn

31

Lữ Thị Lan

CV

ltlan@travinh.gov.vn

32

Kim Si Quanh Thươne

CV

ksqthuone@travinh.gov.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

33

ĐặngThị Ánh Hừng

PP

dtahung@travinh.gov.vn

dangthianhhung-travinh@chinhphu.vn

34

Huỳnh Chí Linh

PP

hclinh@travinh.gov.vn

huynhchilinh-travinh@chinhphu.vn

35

Dương Hồng Thắng

CV

dhthang@travinh.gov.vn

36

Trịnh Thị Lệ Quân

CV

ttlquan@travinh.gov.vn

37

Trần Thị Hồng Thúy

CV

tththuy@travinh.gov.vn

38

Trần Thị Diệp

CV

ttdiep@travinh.gov.vn

39

Dương Thị Mỹ Tiên

CV

dtmtien@travinh.gov.vn

PHÒNG QUẢN TRỊ  -  TÀI VỤ

40

Lê Thị Thu Thủy

PP

lttthuy@travinh.gov.vn

lethithuthuy-travinh@chinhphu.vn

41

Nguyễn Hoàng Mỹ

Kế toán

nhmy@travinh.gov.vn

42

Hà Minh Huệ

PP

hmhue@travinh.gov.vn

haminhhue-travinh@chinhphu.vn

43

Nguyễn Thị Thu Thảo

CV

nttthao@travinh.gov.vn

44

Thái Kim Ngân

CV

tkngan@travinh.gov.vn

PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN

45

Lê Văn Ngoán

PP

lvngoan@travinh.gov.vn

levanngoan-travinh@chinhphu.vn

46

Trần Kim Luyến

CV

tkluyen@travinh.gov.vn

47

Trần Thị Mỹ Linh

CV

ttmlinh@travinh.gov.vn

TRUNG TÂM TIN HỌC - CÔNG BÁO

48

Lê Quang Long

lqlong@travinh.gov.vn

lequanglong-travinh@chinhphu.vn

49

Nguyễn Trung Dũng

PGĐ

ntdung@travinh.gov.vn

nguyentrungdung-travinh@chinhphu.vn

50

Đỗ Thị Bích Chi

CV

dtbchi@travinh.gov.vn

51

Trần Duy Thanh

CV

tdthanh@travinh.gov.vn

52

Lư Chí Thương

CV

lcthuong@travinh.gov.vn

53

Thi Quốc Cường

CV

tqcuong@travinh.gov.vn

PHÒNG NGOẠI VỤ

54

Nguyễn Văn Dứt

PP

nvdut@travinh.gov.vn

nguyenvandut-travinh@chinhphu.vn

55

Lê Thị Diệu

CV

ltdieu@travinh.gov.vn

56

Nguyễn Ngọc Bích Trâm

CV

nnbtram@travinh.gov.vn

NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

57

 Cao Văn Giảng

cvgiang@travinh.gov.vn

58

Dương Văn Nhanh

PGĐ

dvnhanh@travinh.gov.vn

HỘP THƯ CÔNG VỤ CỦA VP.UBND TỈNH

59

 

Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh

travinh@chinhphu.vn

vpubndtinh@travinh.gov.vn


 


 
Tổng số người truy cập