Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Xem chi tiết tại dây: Tập tin đính kèm

Các bài viết khác:
Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.chính [23/05/2018]
Hướng dẫn số 676/HD-SXD ngày 20/7/2016 của Sở Xây dựng về việc sử dụng vật liệu xây không nug trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. [23/05/2018]
<<  <  1  >>  >>