Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

Xem chi tiết tại dây: Tập tin đính kèm

Các bài viết khác:
Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung [23/05/2018]
Hướng dẫn số 676/HD-SXD ngày 20/7/2016 của Sở Xây dựng về việc sử dụng vật liệu xây không nug trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. [23/05/2018]
<<  <  1  >>  >>