Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Xem chi tiết tại dây: Tập tin đính kèm

Các bài viết khác:
Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng. [24/05/2018]
Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. [23/05/2018]
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng [23/05/2018]
<<  <  1  >>  >>