Cở chữ: 02:27 PM,16/11/2018
Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Ngày 05/10/2018 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Thông tư số 08/2018/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018 và thay thế Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Điều 1, Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 

     Sở Xây dựng gửi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.

 


 


 

 

 

 

Tin: Ban Biên tập Website Sở Xây dựng.

In bài
Các bài viết khác:
Thông tư số 13 của Bộ Xây dựng [20/02/2019]
Thông tư số 12 của Bộ Xây dựng [20/02/2019]
Thông tư số 11 của Bộ Xây dựng [20/02/2019]
Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng [09/11/2018]
Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy chế văn bản điện tử [25/09/2018]
Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng [31/08/2018]
Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng [31/08/2018]
Thông tư hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlomit nung [15/06/2017]
VanbanphapquyBXD [30/08/2010]
<<  <  1  >>  >>