Cở chữ: 02:36 PM,22/04/2019
Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phát hành và quan lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

 Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND về quy chế  tiếp nhận, xử lý phát hành và quan lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

 

Sở Xây dung Trà Vinh phổ biến Quyết định nêu trên đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.


 

(Chi tiết xem Quyết định 45)

 

Tin: Võ Minh Châu

In bài
Các bài viết khác:
Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh [19/04/2019]
Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh [15/02/2019]
Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2018 [07/12/2018]
Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng [09/11/2018]
Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy chế văn bản điện tử [25/09/2018]
Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh [25/09/2018]
VanbanphapquyUBNDtinh [05/08/2010]
<<  <  1  >>  >>