Chức năng nhiệm vụ

 VĂN PHÒNG SỞ

 ĐT: 02943.862.544                         

 

1. Ngô Nguyễn Cung Uyển

    Chức vụ: Chánh Văn phòng

    ĐT: 0917.462.016

    Email:  nncuyen@travinh.gov.vn
 

2. Phan Thị Thúy An

     Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

     ĐT: 01255.387.107

     Email: pttan@travinh.gov.vn

  XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG

 

  THANH TRA SỞ


 ĐT: 02943.865.959 hoặc 0743.868.705                         

 

1. Phan Văn Bình

    Chức vụ: Chánh Thanh Tra

    ĐT: 0918.704.079

    Email: pvbinhsxd@travinh.gov.vn

 

2. Trần Quyết Chiến

     Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

     ĐT: 0918.019.043

     Email: tqchien@travinh.gov.vn

 

3.  Huỳnh Thị Cẩm Phương

     Chức vụ: Phó Chánh Thanh Tra

     ĐT: 0984.263.772

     Email: huynhthicamphuong@travinh.gov.vn


  XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA THANH TRA

   

 PHÒNG QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

ĐT: 02943.862.622 - 02943.864.411

 

1. Dương Vũ Linh

    Chức vụ: Trưởng phòng

    ĐT: 0985.180.773

    Email: dvlinh@travinh.gov.vn

 

 2. Nguyễn Thị Thanh Thúy

    Chức vụ: Phó Trưởng phòng

    ĐT: 0939.932.309

    Email: nguyenthithanhthuyqlktqh@travinh.gov.vn

 

  XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG  QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

 PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN


ĐT: 02943.866.468                        
 1. Lê Thị Huy

    Chức vụ: Phó Trưởng phòng

    ĐT: 0967.048.188

    Email: lethihuy@travinh.gov.vn

 

2. Ngô Phương Quang

    Chức vụ: Phó Trưởng phòng

    ĐT: 0918.702.233

 

3. Phạm Bá Thái Công

    Chức vụ: Phó Trưởng phòng

    ĐT: 0989.574.074

    Email: pbtcong@travinh.gov.vn

 

  XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QL NHÀ & TT BẤT ĐỘNG SẢN

 

  PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG  


ĐT: 02943.866.820                         


1. Huỳnh Séreây Sambatt    

    Chức vụ: Trưởng phòng

    ĐT: 0967.976.977

    Email: huynhsereaysambatt@travinh.gov.vn

 

2. Nguyễn Thị Thanh Thúy

    Chức vụ: Phó Trưởng phòng

    ĐT: 0917.819.388

    Email: nttthuy@travinh.gov.vn

 

3. Nguyễn Ngọc Duệ

    Chức vụ: Phó Trưởng phòng

    ĐT: 0975.752.929

    Email: nndue@travinh.gov.vn

  XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

  

  CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG


 ĐT:02943.3863366


1. Sơn Trọng Thanh

   Chức vụ: Chi cục trưởng

    ĐT: 0913.790.771

    Email: stthanh@travinh.gov.vn

2. Sơn Hiệp

    Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

    ĐT: 0975.759.898

    Email: shiep@travinh.gov.vn

 

  XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XD

 

  TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TRỰC THUỘC CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG


ĐT:02943.3863366

 

1.  Nguyễn Minh Tuấn

    Chức vụ: Giám đốc

    ĐT: 0919.519.779

    Email:

 

2.  Nguyễn Tường Duy

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    ĐT: 0909.459.678

    Email:

  XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TRỰC THUỘC CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

 BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ 


ĐT: 02943.867.547                         

1.  Dương Thị Cẩm Tú

    Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận HS

    ĐT: 01246.599.629

    Email: