Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. [06/06/2018]
Địa điểm quy hoạch: Toàn bộ ranh giới huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Được phê duyệt theo Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. Quy mô diện tích 227,2km2.


Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 1362/QĐ-UBND

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. [06/06/2018]
Địa điểm quy hoạch: Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Được phê duyệt theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. Quy mô diện tích 1.191.89ha.


Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 1615/QĐ-UBND

Địa điểm quy hoạch: Thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Được phê duyệt theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 183/QĐ-UBND

Đồ án Quy hoạch chung tỉ lệ 1/5000 thành phố Trà Vinh quy mô đô thị loại II đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. [05/06/2018]Địa điểm quy hoạch: Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Được phê duyệt theo Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung tỉ lệ 1/5000 thành phố Trà Vinh quy mô đô thị loại II đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Quy mô diện tích 6.816 ha.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 2134/QĐ-UBND

Đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị thuộc địa bàn phường 5, 6, 7, 8, 9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. [12/05/2016]Địa điểm quy hoạch: Phường 5, 6, 7, 8, 9. Được phê duyệt theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị thuộc địa bàn phường 5, 6, 7, 8, 9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 58/QĐ-UBND

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. [12/05/2016]Địa điểm quy hoạch: thị trấn Mỹ Long. Được phê duyệt theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 681/QĐ-UBND

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. [12/05/2016]Địa điểm quy hoạch: thị trấn Châu Thành. Được phê duyệt theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 1461/QĐ-UBND

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. [12/05/2016]Địa điểm quy hoạch: thị trấn Cầu Ngang. Được phê duyệt theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 7/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 1875/QĐ-UBND

12