Trà Vinh công bố hiện trạng rừng năm 2022
Lượt xem: 5158
Toàn tỉnh hiện có diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 23.984,53 ha. Độ che phủ rừng đạt 4,07%.

Rừng ngập mặn tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

Cụ thể, theo Quyết định số 265/QĐ-UBND vừa được UBND tỉnh Trà Vinh ban hành ngày 3/3/2023 về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2022, toàn tỉnh hiện có 23.984,53 ha đất rừng và đất lâm nghiệp. Diện tích quy hoạch phát triển rừng là 12.256,13 ha; diện tích đất khác (nông nghiệp, thủy sản) là 11.728,40 ha.

Trong diện tích quy hoạch phát triển rừng, đất có rừng là 9.538,74 ha. Trong đó, rừng tự nhiên là 2.955,28 ha và rừng trồng là 6.583,46 ha (rừng trồng đã thành rừng là 6.551,45 ha và rừng trồng chưa thành rừng là 32,01 ha). Phân theo loại rừng, diện tích rừng phòng hộ là 5.410,42 ha, rừng sản xuất là 3.790,72 ha, rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 337,60 ha.

Diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là 2.717,40 ha. Tỉ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh là 4,07%.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm công khai và cung cấp thông tin hiện trạng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh để thống nhất khai thác, sử dụng; triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất giữa kết quả thống kê, kiểm kê đất đai với kết quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài trách nhiệm công khai, cung cấp thông tin hiện trạng rừng, phải thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định. Số liệu hiện trạng rừng năm 2022 là cơ sở để lập kế hoạch bảo vệ, phát triển và theo dõi diễn biến rừng năm tiếp theo.

Phương An