Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 3453
Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1861/UBND-KGVX ngày 08/5/2023
 

 

 

Áp phích tuyên truyền được dán tại hộ kinh doanh (Ảnh: Châu Hoàng Xứng)

 Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động phối hợp với Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung phổ biến, thông tin, truyền thông về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha để mọi người dân trên địa bàn tỉnh biết, phối hợp thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử tại các cơ sở giáo dục.

Giám đốc Sở Công Thương, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Trà Vinh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trên địa bàn tỉnh.

Nguyên Chương