Tiếp tục khắc phục những hạn chế, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh
Lượt xem: 4381
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện vừa ký ban hành Công văn số 1878/UBND-NC về việc khắc phục những hạn chế, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023. 
 

 

Kết quả Chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh Trà Vinh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ gắn với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình số 12-CTr/TU ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số PAPI, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) giai đoạn năm 2021 - 2025; Công văn số 5360/UBND-NC ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao thứ hạng các Chỉ số liên quan đến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đề ra biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, vai trò của các Chỉ số (PAR Index, PAPI, SIPAS) trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn.

Các cơ quan được phân công phụ trách các tiêu chí chỉ số nội dung xây dựng kế hoạch khắc phục, đề ra các nhiệm vụ cụ thể, nhất là công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí thuộc trách nhiệm được giao; kết quả thực hiện khắc phục các tiêu chí của chỉ số được xem là một trong các tiêu chí xem xét, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan được phân công phụ trách các tiêu chí Chỉ số PAPI thực hiện việc khắc phục.

Nguyên Chương