Nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND tỉnh
Lượt xem: 3808
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh yêu cầu thực hiện tốt giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành. 
 

Quang cảnh Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cần chủ động chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng quy định. Các sở, ngành thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các báo cáo, thuyết trình dự thảo nghị quyết cần rõ ràng, đi vào trọng tâm, thuyết trình rõ cơ sở pháp lý ban hành nghị quyết. Giải trình đầy đủ các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh, nêu rõ trách nhiệm và giải pháp cụ thể thực hiện thời gian tới.

Kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Thường xuyên rà soát kết quả thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống của người dân, đánh giá thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết để kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Thực hiện nghiêm các kết luận sau giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo trên và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo trước đây của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh.

Nguyên Chương