Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước
Lượt xem: 5024
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước.
 

 

Hội nghị trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm về công tác điều hành ngân sách giữa huyện Càng Long
và huyện Cầu Kè (Ảnh: Minh Toàn)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cấp dưới thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước.

Cụ thể, phải rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý về tài chính – ngân sách nhà nước, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp, chồng chéo, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước.

Cần lập dự toán thu ngân sách nhà nước đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế, các Luật thuế, chế độ thu, đảm bảo tích cực vững chắc và bao quát hết các nguồn thu; tăng cường quản lý thu, xử lý thu hồi nợ thuế, chống thất thu nhất là trong các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản; thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát, đôn đốc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước đúng quy định,...

Bên cạnh đó, cần lập dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật bám sát mục tiêu, định hướng, yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn hàng năm đã phân bổ, hạn chế tối đa số dư dự toán bị hủy bỏ hoặc chuyển nguồn sang năm sau; kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, cần phải tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ của chính quyền địa phương, bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và chỉ đạo sát việc quyết toán ngân sách nhà nước; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý, công khai, báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán nhà nước, thanh tra.

Quốc Bình