Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”
Lượt xem: 15250
Ngày 31/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình ký ban hành Công văn số 3907/UBND-NC về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.
 

 

Lực lượng Công an và đoàn thể cơ sở tháo gỡ các quảng cáo cho vay trên cột điện.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; tạo việc làm, tạo sinh kế cho người lao động.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin kịp thời đến người dân về các phương thức, thủ đoạn, hậu quả của “tín dụng đen”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách về đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm,… đảm bảo đồng bộ, thống nhất với văn bản của Bộ, ngành Trung ương mới ban hành.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các công ty tài chính, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện nhằm kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng xã, phường, thị trấn không có hoạt động “tín dụng đen”; kịp thời cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn mới của “tín dụng đen” đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh,… quảng cáo trái pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý SIM “rác” theo đúng quy định, không để các đối tượng lợi dụng để hoạt động “tín dụng đen”.

Ngân Linh