Bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em
Lượt xem: 13394
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.
 

 

Mô hình “Phổ cập bơi cho các em thiếu nhi”của Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh
(Nguồn ảnh: Hoàng Phúc)

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh; bố trí nguồn lực, thực hiện nghiêm các giải pháp về tạo lập môi trường sống an toàn, giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về Ngôi nhà an toàn, Cộng đồng an toàn, Trường học an toàn (theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 6/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT ngày 17/1/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, gia đình, cộng đồng dân cư về tạo lập môi trường sống an toàn, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em. Biểu dương, nhân rộng những tấm gương, điển hình cá nhân, tổ chức, cơ quan, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt việc kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về phòng ngừa tai nạn, thương tích, đặc biệt tai nạn, thương tích trẻ em do cháy, nổ, đuối nước, giao thông. Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, thanh tra về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nhà trường, cá nhân đối với việc xây dựng môi trường sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong báo cáo kết quả công tác trẻ em năm 2023.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, gia cố, cải tạo, sửa chữa các công trình, vị trí có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em trên địa bàn quản lý.

Phương An