Đẩy mạnh xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam
Lượt xem: 2875
Sáng ngày 4/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến nghe báo cáo về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự tại điểm cầu Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh
 

 

Quang cảnh tại điểm cầu Trà Vinh

Để thực hiện chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề ra hai mục tiêu cụ thể như sau:

Đến 2030, 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa; phấn đấu ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo. Bảo đảm ít nhất 75% người vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa. Tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa. Đẩy mạnh giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là các ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa,... phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm.

Đến 2035, 100% thư viện trong mạng lưới thư viện đáp ứng điều kiện thành lập và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Thư viện. Hoàn thiện Thư viện số quốc gia, xây dựng thư viện thông minh, mở rộng kết nối và tích hợp dữ liệu với các thư viện trong mạng lưới thư viện Việt Nam và quốc tế. 100% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sĩ nghệ thuật công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn về công nghệ thông tin, kỹ năng số và ngoại ngữ,...

Tổng vốn thực hiện chương trình dự kiến khoảng 180.000 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương 108.000 tỷ đồng; ngân sách địa phương 36.000 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp khác 36.000 tỷ đồng.

Tại Trà Vinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến 2045 là 738,74 tỷ đồng với 5 nhóm dự án gồm:

(1)  Chính sách xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với các trọng tâm là xây dựng đời sống văn hóa, phát triển và quản lý hệ thống hạ tầng, thiết chế và không gian văn hóa đồng bộ, hiệu quả gồm 20 nhiệm vụ với 91,7 tỷ đồng.

(2)  Chính sách nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa gồm 3 nhiệm vụ với 25,3 tỷ đồng.

(3)  Chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc gồm 23 nhiệm vụ với 600,49 tỷ đồng.

(4)  Chính sách thúc đẩy sự phát triển văn học, nghệ thuật gồm 3 nhiệm vụ với 2 tỷ đồng.

(5)  Chính sách đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa gồm 5 nhiệm vụ với 19,25 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những nội dung, mục tiêu trọng tâm và chỉ ra những vấn đề, lĩnh vực văn hóa cấp bách cần bảo vệ, bảo tồn, duy trì; bên cạnh đó, xác định những giá trị mới, những bất cập, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Quốc Bình

Tin khác