Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung năm 2023 (lần 2)
Lượt xem: 12998

Thông báo - xem chi tiết: tại đây

Đơn đăng ký- xem chi tiết: tại đây

Mẫu 2a - hồ sơ thuyết minh đề tài - xem chi tiết: tại đây

Mẫu 2b - hồ sơ thuyết minh đề tài - xem chi tiết: tại đây

Mẫu 2c - thuyết minh dự án sản xuất - xem chi tiết:  tại đây

Mẫu B1 -3- tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì - xem chi tiết: tại đây

Mẫu B1-4- lý lịch của cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - xem chi tiết: tại đây

Mẫu B1-5- giấy xác nhận phối hợp thực hiện - xem chi tiết: tại đây

Mẫu dự toán kinh phí đề tài - xem chi tiết: tại đây

Mẫu 02 dự toán kinh phí đề tài - xem chi tiết:  tại đây

1 người đã bình chọn
Tin khác
1 2 3 4 5  ...