Hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

         Sáng ngày 17/11/2022, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị. Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, cùng đại diện các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

         Tại Hội nghị, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương báo cáo tóm tắt các chuyên đề về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai và hướng dẫn thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

         Tổng vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt là 39.632 tỷ đồng (30.000 tỷ đồng vốn đầu tư và 9.632 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp); đã phân bổ 30.000 tỷ đồng (27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 3.000 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp), phần kinh phí còn lại sẽ được xem xét phân bổ trong thời gian tới.

         Để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 (Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 14/11/2022); Quyết định ban hành Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 14/11/2022); Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 14/11/2022),…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam,
 phát biểu kết luận tại Hội nghị (Ảnh chụp qua màn hình)

         Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam đề nghị Văn phòng Điều phối NTM các tỉnh cần tham mưu tốt cho tỉnh triển khai các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, tránh chồng chéo. Trong đó, phải có cơ chế rõ ràng, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Riêng về Chương trình OCOP, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp, không hỗ trợ mô hình cụ thể, mà hướng tới hỗ trợ theo chuỗi (từ vùng nguyên liệu, đến thu hoạch và chế biến sản phẩm), đồng thời, cần có giải pháp quản lý để nâng cao được chất lượng sản phẩm OCOP,... 

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới