Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tam nông

         Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 09-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì xây dựng và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 19/10/2022 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo hướng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn toàn diện, đồng bộ và hiện đại gắn với cơ chế thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mô hình sản xuất dưa lưới xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành

         Chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2030: Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, quy mô sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông thôn phát triển toàn diện gắn với quá trình đô thị hóa, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

         Chương trình đề ra 09 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: (1) Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; (2) Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; (3) Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; (4) Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hoá; (5) Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; (6) Tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn; (7) Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; (8) Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và đẩy mạnh chuyển giao khoa học - công nghệ; (9) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, hội nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp ở nông thôn.

 

Mô hình nuôi tôm thẻ thâm canh mật độ cao

         Chương trình giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời, giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan để tạo động lực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giám sát việc thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên tryền, vận động và triển khai các hoạt động giám sát, phản biện việc thực hiện Chương trình này.

                                                                   Văn Minh

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới