Ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới”; “Gia đình văn hóa, nông thôn mới”, Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025

         Ngày 04/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ký ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới”; “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, quyết định này thay thế Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 01/10/2019.

         Về tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp NTM”, có 05 nội dung, đó là: Đời sống kinh tế ổn dịnh và từng bước phát triển. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú. Môi trường cảnh quan sạch đẹp. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Mỗi nội dung có từ 04 đến 06 chỉ tiêu cụ thể mà “Ấp văn hóa; Ấp NTM” phải đạt.

Chăm sóc, cắt tỉa, chỉnh trang hàng rào tại ấp Bãi Xào Chót, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú

         Về tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa, NTM”, có 03 nội dung, gồm: Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, mỗi nội dung có từ 05 đến 09 chỉ tiêu cụ thể phải đạt.

         Bên cạnh đó, cùng ngày 04/11/2022, Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 2122/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định này thay thế Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 24/01/2019.

         Về Bộ tiêu chí ấp NTM kiểu mẫu, có 08 tiêu chí, cụ thể: Thực hiện theo các quy định của xã về hạ tầng, sản xuất, dân cư. Các công trình kinh tế - xã hội đạt chuẩn. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh. Môi trường cảnh quan sạch đẹp. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chi bộ xếp loại mức chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Mỗi tiêu chí đều có các nội dung phải đạt cụ thể, nhiều nhất là 06 nội dung và ít nhất là 01 nội dung.

Mô hình trồng ớt của Hội phụ nữ ấp Lạc Hòa,
 xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang
          Như vậy, liên quan đến xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, đến nay UBND tỉnh đã ban hành cơ bản đầy đủ các bộ tiêu chí nông thôn mới từ cấp ấp đến cấp huyện, cụ thể:
       - Bộ tiêu chí huyện NTM; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh).

         - Bộ tiêu chí xã NTM và Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh).

         - Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh).

         - Bộ tiêu chí ấp NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh).

         - Tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp NTM”; “Gia đình văn hóa, NTM” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh).

 

Nguyễn Thị Mỹ Hương

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới