Triển khai Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 31/7/2023 của HĐND tỉnh Trà Vinh

         Ngày 31/7/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND quy định về định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

         Nghị quyết ban hành đã tạo thuận lợi cho các sở, ban, ngành tỉnh, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nghị quyết có 4 Điều, quy định rất cụ thể, rất chi tiết về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục và trách nhiệm thực hiện của tổ chức, cá nhân.

         Xác định vai trò quan trọng của Nghị quyết trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (và cả giai đoạn 2021-2025) và phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh. Vì vây, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với địa phương tổ chức triển khai đến công chức, viên chức của huyện và xã về nội dung Nghị quyết, cách thức triển khai đến đối tượng thụ hưởng và hướng dẫn, xử lý những khó khăn, vướng mắc từ thực tế của địa phương. Tổng số có khoảng 250 lượt người dự.

Triển khai Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND tại huyện Duyên Hải

         Qua triển khai Nghị quyết, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ghi nhận khó khăn, vướng mắc của địa phương chủ yếu, đó là: 

         - Mức hỗ trợ phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND quá thấp; đầu vào của con giống, vật tư cung cấp cho hộ dân tham gia dự án cần phải thực hiện theo cơ chế đấu thầu, gây khó khăn cho quá trình kêu gọi hợp tác xã tham gia với tư cách là chủ trì liên kết chuỗi. Dẫn đến khi triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 địa phương gặp khó.  

         - Chưa có quy định mức thu hồi dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Do đó, địa phương không đủ cơ sở triển khai dự án thuộc Chương trình mục quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

         Những khó khăn, vướng mắc này của địa phương đều được Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, xử lý từng trường hợp cụ thể.

      Bên cạnh triển khai Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND, Sở Nông nghiệp và PTNT còn lồng ghép triển khai thêm các chính sách có liên quan, như: Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,..

Nguyễn Huyền Giang

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới