Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an toàn, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

         Với mục tiêu “Đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhằm nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân”, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

         Chương trình nhằm phát huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Chương trình (sẽ) góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ; thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các tiêu chí khác trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, Chương trình phải gắn với việc xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng Công an xã, Dân quân tự vệ, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. Về nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình, phải phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền, khu vực, lĩnh vực cụ thể.

Lắp đặt đèn thắp sáng tại ấp Lạc Thạnh A, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang
 để góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong xây dựng NTM

         Các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Chương trình, đó là: Hoàn thiện các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thực hiện; Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng NTM; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn nông thôn; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; (và) Tăng cường củng cố mối quan hệ phối hợp trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn.

         Mục tiêu cụ thể của Chương trình, mỗi địa phương kéo giảm ít nhất 05% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê năm 2019 (khi chưa xảy ra dịch COVID-19). Đến hết năm 2025, có 99% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025; 50% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao theo hướng bền vững. Có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chỉ tiêu 9.4 của tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 25% đơn vị cấp huyện đạt chỉ tiêu 9.1 của tiêu chí số 9 về An ninh, trật tự - Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú
 ra quân tuần tra về an ninh, trật tự trên địa bàn xã

         Để thực hiện Chương trình, UBND tỉnh có nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình sau khi đã được phê duyệt; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình. Tổ chức tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điểm mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong xây dựng NTM. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí ngân sách địa phương thực hiện; quản lý, sử dụng đúng quy định, hiệu quả vốn ngân sách trung ương hỗ trợ. Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, ủng hộ thực hiện đúng quy định. Kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện của địa phương. Tổng kết, báo cáo việc thực hiện theo định kỳ.

Nguyễn Thị Mỹ Hương

 

Tin mới