Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện chuyên mục tuyên truyền trong lĩnh vực thủy sản

         Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-SNN ngày 01/11/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc thanh tra, kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực thủy sản, kết hợp thực hiện chuyên mục tuyên truyền trên Đài phát thanh truyền hình Trà Vinh; Căn cứ Kế hoạch 05/KH-BCĐ ngày 24/5/2022 của Ban chỉ đạo 389, kế hoạch thực hiện chuyên mục “Công tác tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” năm 2022.

Thanh tra tại cơ sở kinh doanh
  (Nguồn: Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

         Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước về thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ các quy định trong lĩnh vực thủy sản. Từ đó đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và nhà sản xuất chân chính.

         Qua đó, Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đã tuyên truyền các văn bản như sau: Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật Thủy sản 2017; Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa; Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2019, thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá; hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018, thông tư quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường và Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.

Đỗ Chí Khôn

Tin mới