Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TU ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

33kh_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới